Theaterschool Utrecht: Klaar voor de start!

Utrecht is een nieuwe theaterschool rijker: Theaterschool Utrecht. Op een vertrouwde locatie in de stad aan het Domplein 4 bieden wij diverse theaterlessen voor kinderen, jongeren en volwassenen aan: musicalles, toneelles, acteerles, kleinkunst, cabaret en nog allerlei andere theaterlessen. Op een plek waar ruimte wordt geboden aan creativiteit, in een community waar iedereen zich thuis kan voelen.

Theaterschool Utrecht geeft iedereen de kans om theater te maken in een professionele omgeving en is er voor, van en met de stad. Theaterschool Utrecht verleidt jong en oud om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen door bezig te zijn met theater. Voor de een is dat ontdekken hoe je plezier kan halen uit theater en voor de ander is dat het ontwikkelen van talent. Daarom bieden we een prikkelend aanbod met vele trajecten en brede leerlijnen. Voor toneelles, musicalles, acteerles en nog heel veel andere theatercursussen ben je bij Theaterschool Utrecht aan het juiste adres!

Inschrijven

  • Je kan snel en gemakkelijk online inschrijven voor theaterlessen via theaterschoolutrecht.nl
  • Na ontvangst van je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging van inschrijving per e-mail.
  • Je ontvangt per e-mail meer informatie over de start van de cursus. Mochten er wijzigingen zijn of gaat de cursus onverhoopt niet door dan ontvang je daarover bericht. Soms is pas vlak voor de startdatum bekend of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om van start te kunnen gaan. We informeren je daar uiteraard over.
  • Rond de start van de cursus ontvang je van ons een factuur.

Voor vragen kan je mailen naar info@theaterschoolutrecht.nl.

Vakanties

De theaterlessen van Theaterschool Utrecht vervallen op deze data:

Herfstvakantie 20 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 22 december 2019  t/m 5 januari 2020
Krokusvakantie 23 februari 2020 t/m 1 maart 2020
Pasen 12 en 13 april
Meivakantie 26 april 2020 t/m 8 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Hemelvaart 21 mei 2020
Zomervakantie 19 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

Algemene voorwaarden 2019-2020

Inschrijving
• Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
• De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
• Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/ of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen bij (online) inschrijving hun gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.
• De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.
• Je inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog rekeningen van je bij Theaterschool Utrecht openstaan. Je krijgt in dat geval van ons bericht. Na betaling van openstaande facturen kan je, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.

Korting
• U-Pas

De U-Pashouder krijgt jaarlijks een budget van het U-pasbureau waarvan hij/zij activiteiten kan betalen. Voor meer informatie over de U-pas kan je terecht bij het U-pasbureau, www.u-pas.nl. Bij inschrijving op een cursus dien je aan te geven dat je gebruik wenst te maken van deze kortingsregeling. Ook dien je de laatste 8 cijfers van je U-pasnummer en het gewenste/te declareren kortingsbedrag toe te voegen. De U-pas is persoonsgebonden. Declareren kan alleen in het seizoen waarin de betreffende cursus wordt gedaan.

• Jeugdfonds Cultuur
Kinderen en jongeren met een U-pas kunnen via een intermediair in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur.

Annulering
• Je inschrijving kan je annuleren door een e-mail te sturen naar info@theaterschoolutrecht.nl. Je annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door Theaterschool Utrecht.

• Mondelinge of telefonische afmeldingen bij een balie of een docent gelden niet als afmelding.
• Tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.
• Schrijf je binnen een termijn van 7 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk.
• Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

Restitutie
• Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.

• Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt doordat Theaterschool Utrecht bij ziekte van een docent geen tijdige vervanging kan regelen.
• Bij een eventuele restitutie wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
• Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Betalingen
• Na ontvangst van de factuur dien je de factuur te voldoen op rekeningnummer NL58RABO0341964654 onder vermelding van het factuurnummer.
• Facturen moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst zijn betaald.
• Indien het cursusbedrag hoger is dan € 100 kan je in termijnen betalen. Het minimumbedrag van de termijnbetaling is € 50. Afhankelijk van het cursusbedrag is het mogelijk in 1, 2, 3, 4 of 8 (bij inschrijving voor de Vooropleiding) termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen wordt per cursist voor 2 termijnen € 3 termijntoeslag in rekening gebracht. Voor elke extra termijn brengt Theaterschool Utrecht € 3 in rekening. Indien er voor de cursus BTW berekend moet worden dan geldt dat ook voor de termijntoeslag.
• Het volledige factuurbedrag dient betaald te zijn vóór het einde van de cursus. De mogelijkheid om in 8 termijnen te betalen geldt daarom niet voor cursussen die in het voorjaar starten.
• Bij betaling in termijnen ontvang je alle facturen in één keer. je dient bij betaling de termijnen zelf in acht te nemen.

Incasso
• Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. De betalingsplichtige is vanaf dat moment een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.

• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van Theaterschool Utrecht onmiddellijk opeisbaar.
• Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
• Indien de betalingsplichtige zijn verplichtingen niet nakomt zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.
• Theaterschool Utrecht is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zo’n geval is de betalingsplichtige de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, inclusief de ontstane rente, met een minimum van € 50.
• Naast de incasso- en administratiekosten wordt de betalingsplichtige € 25 registratiekosten in rekening gebracht.
• Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.
• Hogere kosten die Theaterschool Utrecht noodzakelijkerwijs en aantoonbaar maakt zullen worden doorberekend aan de betalingsplichtige.

 

Algemeen
• Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de locatie waar de cursus plaatsvindt.

• Bij ziekte of afwezigheid van een docent probeert Theaterschool Utrecht voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet mogelijk  zijn, dan wordt de les per e-mail dan wel telefonisch afgelast.
• Theaterschool Utrecht behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een andere docent dan vermeld bij een cursus in te zetten.
• Theaterschool Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
• In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Het vakantierooster staat vermeld op de website.
• De inhoud van Theaterschool Utrecht communicatie-uitingen, zoals website, folders en flyers, wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
• Theaterschool Utrecht beschikt over een Klachtenprocedure. Bent u ontevreden over de organisatie, zijn dienstverlening of medewerkers, laat het ons weten.
• Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto's of filmopnames worden gemaakt door een fotograaf of filmer van Theaterschool Utrecht. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of sociale media. Indien je hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent  (info@theaterschoolutrecht.nl  o.v.v. de cursus waar je of je kind aan deel neemt) gaat Theaterschool Utrecht er vanuit dat je hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kan je ter plekke de fotograaf of filmer kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden. Ook is het mogelijk dat Theaterschool Utrecht cursistenwerk gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hier geldt eveneens dat je voorafgaande aan de cursus schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.
• Aan cursisten vanaf 21 jaar is Theaterschool Utrecht verplicht 21% BTW in rekening te brengen. Uitgezonderd (Selectiedagen Vooropleiding en LOT).

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor theaterschool Utrecht, haar medewerkers en de docenten.

Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
Bij inschrijving worden deelnemers expliciet gevraagd akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. In geval men de voorwaarden niet goedkeurt, vragen we contact op te nemen met info@theaterschoolutrecht.nl.
• Voor cursisten geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

ORGANISATIE

Stichting Theaterschool Utrecht is in 2019 van start gegaan en heeft een 3-koppig bestuur die stuk voor stuk hun bestuurlijke ervaring combineren met betrokkenheid bij de podiumkunsten. Ze maken zich sterk voor een stichting waar cultureel ondernemerschap centraal staat.

  • De leden van het bestuur zijn onbezoldigd
  • RSIN: 859956106
  • Kamer van Koophandel: 74581279

Bestuursleden

Beleid theaterschool Utrecht

  • Actueel beleidsplan (beknopte versie), klik HIER

 

KLACHTENREGELING

Klachten en suggesties
Ben je tevreden over je lessen en onze dienstverlening? Vertel het anderen.
Heb je een tip voor ons? Stuur gerust een mail naar info@theaterschoolutrecht.nl

Ben je niet tevreden of heb je een klacht? Laat het ons mondeling of per mail weten en we nemen snel contact met je op.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
De officiële klachtenprocedure lees je HIER.

Vertrouwenspersoon
Theaterschool Utrecht beschikt over een beroepsmogelijkheid naar aanleiding van een klachtenafhandeling. U kunt hiervoor contact opnemen met onze externe en neutrale vertrouwenspersoon: Paula Berger. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@theaterschoolutrecht.nl.
Het oordeel van de vertrouwenspersoon is voor Theaterschool Utrecht bindend. Evenutele consequenties worden door Theaterschool Utrecht worden snel afgehandeld.

Algemene klacht
Algemene klachten of klachten over ongewenst gedrag kunt u sturen naar Monica Benjaminse, monica@theaterschoolutrecht.nl.

Ongewenst gedrag
Download hier de Klachtenprocedure bij ongewenst gedrag.