Menu

OnderwijsAlgemene Voorwaarden Onderwijs Theaterschool Utrecht

Bevestiging en annulering

1. Na voorlopige overeenstemming stuurt Theaterschool Utrecht (TSU) een bevestiging aan de afnemer nadat een docent is gekoppeld aan de betreffende activiteit.

2. Bij elke activiteit kan TSU in overleg met de afnemer een minimum- of maximumaantal deelnemers vaststellen. In geval dat het aantal deelnemers onder het minimum uitkomt, kan de afnemer tot uiterlijk 14 werkdagen de activiteiten kosteloos annuleren door een bericht te sturen aan info@theaterschoolutrecht.nl.

3. Een afnemer kan zonder reden tot uiterlijk 21 werkdagen de activiteiten kosteloos annuleren door een bericht te sturen aan info@theaterschoolutrecht.nl.

Uitvoering
TSU maakt zo nodig afspraken over begeleiding van de groepen ten behoeve van veiligheid en administratie aanwezigheid deelnemers.

Overmacht

1. Er is sprake van overmacht als TSU verhinderd is haar onderwijsverplichtingen na te komen en nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht, door een omstandigheid die niet aan TSU te wijten is of aan haar kan worden toegerekend, denk aan eenzijdig annuleren van docent, ziekte van een docent, stakingen, overheidsmaatregelen, ziekte, ongevallen, calamiteiten of een dreiging daartoe, pandemieën, werkstakingen van (ingehuurd) personeel, stroomstoringen of computervirussen.

2. Wanneer sprake is van overmacht stelt TSU de afnemer direct op de hoogte. TSU zal zich maximaal inspannen een passend alternatief aan te bieden of de activiteit op een andere datum of locatie te laten plaatsvinden.

3. TSU is bij overmacht niet verplicht tot vergoeding van enige schade of gemaakte kosten door opdrachtgever, ook niet als Theaterschool Utrecht door de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Betaling

TSU stuurt na afloop een factuur naar de afnemer voor de afgenomen activiteit en – indien van toepassing – reiskosten van docent.